บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด

เริ่มต้นปี 2552จากการเป็นเทรดดิ้งส่งสินค้าให้กับภาคอุตสาหกรรม ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเอสที อัลทิเมท เซลล์ แอนด์ เทรดดิ้ง จึงเกิดแนวคิดในการที่จะกำจัดพลาสติกที่ใช้แล้วมิให้กลายเป็นขยะล้นโลก โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการรีไซเคิล ( Recycle ) เข้ามาผลิตขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ย่อยสลายได้ง่ายไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ก่อตั้งบริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 โดยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท ผลิตถุงจากพลาสติกรีไซเคิล เช่น ถุงเพาะชำ ถุงหูหิ้ว และถุงใส่ขยะชนิดต่างๆ ขยายตลาดสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเพื่อคุณภาพ และมาตราฐานของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 16 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้าน ชุมชน มีรายได้เพิ่มจากการคัดแยกพลาสติก การทอถุงมือผ้า เย็บเศษผ้าวน และหน้าการอนามัยจากผ้าเป็นต้น เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนทั้งองค์กรและสังคม


บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด
บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด
วิสัยทัศน์ (Vision)

เราไม่ยอมปล่อยพลาสติกให้เป็นขยะล้นโลก เราจะนำมาสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

พันธกิจ (Mission)

เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ถุงพลาสติกประเภทต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตราฐานสากล สู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่านิยมของบริษัทฯ (Value)

  • เราผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาตรสู่สังคม
  • เราให้ความสำคัญต่อลูกค้าในทุกระดับ
  • เรามีทีมงานบุคคลากรที่เป็นมืออาชีพ
  • เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย
  • เรามีองค์กรที่เข็มแข็ง
  • เรามีผู้บริหารที่มีวิทัศน์กว้างไกล
  • เราให้ความตระหนักในการรณรงค์ “รักษ์โลก”