บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด

ข่าวสาร


มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19)


เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2564 ทางบริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ฉีดพ่น บริเวณ ภายนอกและภายในอาคาร รอบบริษัท เพื่อความสะอาดปราศจากเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) และทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น ฉีดพ่นโดย กระทรวงสาธารณะสุข ของอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา